ആരംഭിച്ച ഇ-ഫയലുകള്‍(367375)
കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇ-ഫയലുകള്‍(2356415)
ആരംഭിച്ച ഇ-തപാലുകൾ(1399339)
കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇ-തപാലുകൾ(2138063)