ആരംഭിച്ച ഇ-ഫയലുകള്‍(1148207)
കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇ-ഫയലുകള്‍(16930387)
ആരംഭിച്ച ഇ-തപാലുകൾ(3352312)
കൈകാര്യം ചെയ്ത ഇ-തപാലുകൾ(7026441)